Inženýrská a poradenská činnost, technický dozor investora

Foto Foto

Našim cílem je být tady pro zákazníka a nabídnout mu plný servis na jeho cestě od jeho představy provedení díla až po úplné dokončení v požadované kvalitě, termínu a odpovídající ceně. Po mnohaletých zkušenostech se stavbami všeho druhu jsme schopni investorovi pomoci při splnění jeho snu.

Inženýrská činnost

Standardně zajišťujeme a provádíme následující činnosti:

 • zajištění projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a správci sítí vč. stanovisek,
 • podání žádosti o vydání stavebního povolení vč. příloh,
 • zajištění vydání stavebního povolení, resp. ohlášení či nařízení v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (stavební zákon),
 • zajištění vydání právní moci stavebního povolení,
 • zajištění nájemních smluv na zábor veřejného pozemku a ohlášení záboru veřejného prostranství,
 • zajištění kolaudačního souhlasu na dokončenou stavbu.

Odborná poradenská činnost

Nabízíme zprostředkování odborné činnosti spočívající zejména v:

 • vypracování a odsouhlasení výzvy k podání nabídek jednotlivým uchazečům o realizaci díla (min. 5 oslovených uchazečů),
 • rozeslání výzev a příjem nabídek jednotlivých uchazečů,
 • vyhodnocení jednotlivých nabídek se zpracováním hodnotícího protokolu a doporučením pro výběr,
 • sestavení návrhu smlouvy o dílo a součinnost při jejím uzavření,
 • provedení výběrového řízení na technický dozor investora (min. 3 oslovení uchazeči),
 • provedení výběrového řízení na koordinátora bezpečnosti práce (min. 3 oslovení uchazeči).

Technický dozor investora (TDI)

Technický dozor investora je pravá ruka investora. Může poradit již ve fázi projektu (doporučujeme), čímž se lze vyvarovat nevhodným řešením, při výstavbě hájí zájmy investora, dozoruje realizační firmy, kontroluje, radí, počítá, upozorňuje na možné následné problémy, aby na konci této práce byla naprostá spokojenost investora (stavebníka). Svou činností dokáže ušetřit stavebníkovi čas a nemalé finanční prostředky.